ประวัติของสถานศึกษา

 

     วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายขยายการศึกษา ด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ตามแผนพัฒนาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) โดยได้มอบให้กรมอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพขึ้นในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเป้าหมายของการจัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่าง

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2533 กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ได้ประสานงานกับจังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พิจารณาใช้ที่ดินบางส่วนของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ด้านที่ติดกับศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (หลังเก่า) เป็นสถานที่ก่อสร้าง โดยมี นางนงเยาว์ แก้วกังวาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เป็นผู้ประสานงานกับจังหวัดปราจีนบุรี กรมอาชีวศึกษาพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ ต่อมาเมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2534 จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ก่อสร้างหอพระประจำจังหวัด  โดยได้จัดหาที่ดินทดแทนให้ใหม่ ในบริเวณด้านตะวันออกของสนามกีฬาจังหวัด ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน ปจ.221 เนื้อที่เดิม 19-2-67 ไร่ ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขณะนั้นนายเกษม  หน่ายคอน เป็นศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  กรมอาชีวศึกษาพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ จึงแต่งตั้งนายสุดใจ  ดวงสว่าง เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

          ต่อมาภายหลัง จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวกับราชพัสดุจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้กำหนดให้ที่ดินบริเวณนั้น เป็นพื้นที่สีเขียวอ่อน ประเภทที่โล่งแจ้ง เพื่อนันทนาการและรักษาสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ใช้ก่อสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักผังเมือง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2535 กรมอาชีวศึกษา จึงได้ยื่นหนังสือขอให้สำนักผังเมืองทบทวน มติคณะกรรมการผังเมืองใหม่

          วันที่ 6 กันยายน 2535 ในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 2 ก็ยังคงยืนยันมติเดิม พร้อมทั้งเสนอให้กรมอาชีวศึกษาใช้ที่ดินพื้นที่แปลงเดียวกัน ที่อยู่ทางทิศเหนือของที่ดินแปลงเดิม ซึ่งผังเมืองกำหนดพื้นที่ไว้เป็นสีเขียวมะกอกประเภทสถาบันการศึกษา เพื่อสับเปลี่ยนกับที่ดินดังกล่าว ในที่สุดกรมพลศึกษาได้เห็นชอบสับเปลี่ยนให้กรมอาชีวศึกษาใช้พื้นที่ด้านเหนือของแปลง ปจ.221 เนื้อที่ 13-0-70 ไร่

          เมื่อทุกอย่างพร้อม วันที่ 16 มิถุนายน 2536 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยตั้งอยู่เลขที่ 306/1 ถนนราษฎรดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสุดใจ  ดวงสว่าง  เป็นผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายสมหมาย  สว่างศรี และนายโชติปรีชา  แก้วกังวาล เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ ปี 2536 จำนวน 35,052,200 บาท มีอาคารต่างๆ รวม 5 รายการ ดังต่อไปนี้

  1.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น  จำนวน  2  หลัง
  2.  อาคารสำนักงานหอประชุม   จำนวน  1  หลัง
  3.  บ้านพักอาศัย 7 – 8   จำนวน  1  หลัง
  4.  บ้านพักครู 6 หน่วย  จำนวน  3  หลัง
  5.  บ้านพักภารโรง 2 หน่วย  จำนวน  3  หลัง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปรัชญา

    “วินัยดี  มีคุณธรรม  ก้าวนำวิชาชีพ”

 

อัตลักษณ์

    “จิตสาธารณะ ทักษะเยี่ยม”

 

เอกลักษณ์

    “บริการวิชาชีพสู่ชุมชน”

 

อัตลักษณ์คุณธรรม

    “มีจิตอาสา รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย”

 

วัฒนธรรม

    “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สวัสดี”

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COPYRIGHT@2018 | By Admin PPTC DESIGN

วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี 306/1 ถ.ราษฏรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000