ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

  1. โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ
  2. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการใหม่

 

ธุรกิจใหม่

  1. ธุรกิจ P.P.Bakery
  2. ธุรกิจ P.P.Salon

 

ธุรกิจต่อยอดสิ่งประดิษฐ์

  1. ธุรกิจสบู่กระท้อน
  2. ธุรกิจรองเท้าราตรี

 

ธุรกิจเดิม

  1. ธุรกิจน้ำปั่น Tasty Drink
  2. ธุรกิจกาแฟสด P.P.Coffee

การอบรมเขียนแผนธุรกิจ โครงการส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

28 มิถุนายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเขียนแผนธุรกิจ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

21 มิถุนายน 2560

COPYRIGHT@2018 | By Admin PPTC DESIGN

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 306/1 ถ.ราษฏรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000